Algemene voorwaarden

1 – Identificatie onderneming

Naam onderneming: 4Anim-all

Adres: Sint-Pieterstraat 38, 9870 Zulte, België

Ondernemingsnummer: 0653.837.210

Telefoonnummer: 0485 11 05 05

E-mail: info@natuurlijkehondenkussens.be

 

2 – Definities

 1. Onderneming (hierna ook aangeduid als ‘wij’)

4Anim-all, waarvan de gegevens hierboven onder artikel 1 vermeld staan.

 1. Website

De website op het adres https://www.natuurlijkehondenkussens.be/.

 1. Producten

Alle goederen en diensten beschikbaar voor aankoop op de Website.

 1. Klant (hierna ook aangeduid als ‘u’)

Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

 1. Overeenkomst

De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

 1. Aanbod

Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

 1. Werkdag

Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op elke Overeenkomst, in de versie die geldig is op het moment dat de bestelling wordt gedaan, het aanbod wordt gedaan of de Overeenkomst is gesloten.

Deze algemene voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zullen vóór het afsluiten van de Overeenkomst en op de Website te uwer beschikking worden gesteld op een wijze die u in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

4 – Aanbod en afsluiten van de Overeenkomst

Wij geven op de Website een duidelijke omschrijving van de aangeboden Producten alsook van het leveringsproces. De presentatie van de handgemaakte Producten is illustratief en bedoeld om u een beeld te geven van het product.

De Overeenkomst is gesloten zodra u het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard en u een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

Om een Product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen. Daarna dient u uw contactgegevens en de factuurgegevens in te vullen. Vervolgens bevestigt u de levering en dient u de gewenste leveringsmethode te selecteren (via bpost of afhalen te Sint-Pieterstraat 38, 9870 Zulte, België). Indien u voor afhalen kiest, is het belangrijk dat u zelf contact opneemt met ons via het e-mailadres of telefoonnummer dat u onder artikel 1 kan terugvinden om een datum vast te leggen. Bij de laatste stap wordt u naar een overzichtspagina geleid zodat u de inhoud van uw winkelmandje en uw gegevens nogmaals kan controleren. Door op de knop ‘betalen’ te drukken, accepteert u onze voorwaarden en wordt de Overeenkomst gesloten. Op dat ogenblik is uw bestelling definitief. Nadat wij uw bestelling ontvangen hebben, zal u een bevestigingsmail krijgen.

De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

5 – Prijzen

De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat u een bestelling plaatst.

De vermelde prijzen zijn inclusief btw en alle overige belastingen.

Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden aangegeven vooraleer u de bestelling plaatst. De Website berekent de prijs van de leveringskosten aan de hand van het totale gewicht van de te verzenden Producten en geeft u vervolgens een overzicht. Vóór het plaatsen van een bestelling zal de totale prijs inclusief alle kosten en belastingen voor u zijn aangegeven.

Als een Product manifest niet correct geprijsd is op onze Website, zullen wij schriftelijk contact met u opnemen zodra wij kennis krijgen van de onjuiste prijs. U heeft dan de optie om de aankoop van de Producten verder te zetten of om de bestelling te annuleren overeenkomstig de annuleringsprocedure die is opgenomen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. De bestelling zal pas worden verwerkt nadat wij instructies van u hebben ontvangen binnen veertien (14) dagen vanaf het moment dat wij u in kennis hebben gesteld. Als wij u niet kunnen bereiken via de contactgegevens die u bij de bestelprocedure heeft ingevuld of als wij binnen de termijn van veertien (14) dagen geen antwoord van u ontvangen, zullen we de bestelling als geannuleerd beschouwen en u daarvan schriftelijk informeren.

6 – Betaling en betalingsmiddelen

U kan de Producten enkel betalen via bancontact

U dient te betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

Om een veilige online betaling te garanderen, werken wij samen met de betalingsdienstaanbieder  Mollie.

7 – Verzending en levering

Leveringen zijn enkel mogelijk in België. Bij bestellingen met een leveringsadres in een ander land, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te weigeren.

Alle Producten worden via bpost geleverd op het door u opgegeven leveringsadres of worden afgehaald te Sint-Pieterstraat 38, 9870 Zulte, België naargelang de door u gekozen optie. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het door u opgegeven adres, dient u de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

 

De levertijd voor door bpost bezorgde pakketten in België is 1-3 werkdagen. Wij leveren de Producten in ieder geval zonder onnodige vertraging en niet later dan dertig (30) dagen vanaf het aangaan van de Overeenkomst, tenzij partijen een andere levertijd overeengekomen zijn. Voor zover wij niet in staat zijn om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, zullen wij u daarover schriftelijk informeren. U geeft ons dan een nieuwe leveringstermijn, die redelijk moet zijn. Als wij er niet in slagen om de Producten binnen die bijkomende tijdsperiode te leveren, dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren.

In de bevestigingsmail van uw bestelling zal ook aangegeven staan wanneer de bestelling door ons zal verzonden worden.

We behouden ons het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zullen wij u via de bevestigingsmail daarvan op de hoogte brengen.

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op u over zodra u of een door u aangeduide derde, anders dan de vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt. Bij levering dient u de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, dient u de levering te weigeren en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen. Na kennisgeving zullen wij u de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

9 – Herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om de Overeenkomst te herroepen binnen veertien (14) dagen zonder een reden op te hoeven geven en zonder extra kosten (andere dan de kosten voor retourzending). De directe kosten verbonden aan het terugzenden van de Producten zijn voor uw rekening. 

De annuleringsperiode verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop u of een door u aangeduide derde (anders dan de vervoerder) de Producten fysiek in ontvangst neemt. Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, verstrijkt de termijn veertien (14) dagen nadat u of een door u aangeduide derde (anders dan de vervoerder) het laatste bestelde Product fysiek in ontvangst heeft genomen.

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht binnen de bovenvermelde periode, moet u ons daarvan op de hoogte brengen door een duidelijke verklaring te sturen (bijvoorbeeld via e-mail), en wel naar:

4Anim-all

Sint-Pieterstraat 38

9870 Zulte, België

E-mail: info@natuurlijkehondenkussens.be

Telefoonnummer: 0485 11 05 05

 

U kan daarvoor het onderaan deze algemene voorwaarden bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat is echter niet verplicht. U heeft uw herroepingsrecht tijdig uitgeoefend indien u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de hoger vermelde termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Volgens artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

 1. de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 2. de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
 3. de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;
 4. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en uw erkenning dat u daarbij zijn herroepingsrecht verliest.

10 – Gevolgen van de herroeping

Als u de Overeenkomst herroept binnen de bovengenoemde periode, betalen wij alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van kosten die het gevolg zijn van het feit dat u gekozen heeft voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder vertraging en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop wij het bericht van uw herroeping hebben ontvangen.

Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalmethode als degene die u gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij we met u expliciet anders zijn overeengekomen. Er zullen u in geen geval kosten voor deze terugbetaling worden aangerekend.

Wij kunnen weigeren om terug te betalen tot wij de Producten terug hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de Producten heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de Producten aan ons terugbezorgen zonder vertraging en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping, tenzij wij hebben aangeboden de Producten zelf af te halen. Deze termijn is in acht genomen wanneer u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken. De Producten moeten naar ons worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop u de Producten heeft ontvangen. Dat kan eenvoudig via de website van bpost (https://www.bpost.be/nl/pakje-verzenden/nationaal) of via een verkooppunt bij u in de buurt.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U bent daarnaast slechts aansprakelijk voor enige waardevermindering van de Producten als het gevolg van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (zoals het beschadigen of bevuilen van de Producten of enige andere handeling die verder gaat dan het normale testgebruik).  Wij kunnen de terugbetaling verminderen om rekening te houden met een eventuele dergelijke waardevermindering van de Producten. U dient de Producten tijdens de herroepingsperiode dus met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

11 – Garantie

Als consument heeft u recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

U moet ons (zie contactgegevens in artikel 9) informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door u. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet u de procedure volgen zoals voorgeschreven in de artikelen 9 en 10.

Na het retourneren van het gebrekkige Product sturen wij u, naargelang uw voorkeur, een nieuw Product of repareren wij het product en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan slechts worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zullen wij u de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 10.

12 – Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft, kan u steeds contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@natuurlijkehondenkussens.be of volgend telefoonnummer: 0485 11 05 05.

Als consument kan u ook contact opnemen met de Federale Consumentenombudsdienst voor een buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen (https://consumentenombudsdienst.be/nl) via volgend telefoonnummer: 02 702 52 00 of volgend e-mailadres: contact@consumentenombudsdienst.be.

U kan bovendien ook contact opnemen met het door de Europese Unie ter beschikking gestelde platform voor onlinegeschillenbeslechting, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL. Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13 en te bereiken via 02 542 33 46 of het contactformulier op hun website (https://www.eccbelgie.be/uw-rechten/klacht-indienen-bij-ecc). 

13 – Gebruik van persoonsgegevens

Voor informatie over hoe en in welke mate wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, verwijzen wij naar ons Privacybeleid op de Website.

14 – Intellectuele eigendom

Alle rechten voor de inhoud die via deze Website beschikbaar is, zijn onze exclusieve eigendom, of zijn eigendom van de respectievelijke houders. Het weergeven, kopiëren, aanbieden of publiceren ervan is niet toegelaten tenzij u daarvoor van ons schriftelijke toestemming gekregen heeft.

15 – Aansprakelijkheid

Onverminderd de rechten die door de toepasselijke wetgeving aan u worden toegekend, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door onze Producten, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout.

Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gehouden voor een bepaalde schade, is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat de waarde van de bestelde Producten niet te boven gaat.

16 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd: alle omstandigheden die buiten de wil en controle van de Onderneming vallen, waardoor het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Dergelijke gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, brand, onderbreking van energieleveringen of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk uitvallen van de webshop, vertraagde levering of geen levering door leveranciers.

In geval van overmacht zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, zullen onze verplichtingen krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van overmacht. Wanneer de situatie van overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zullen wij met u een nieuwe leveringsdatum regelen nadat de situatie van overmacht voorbij is.

17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Dit betekent dat elke Overeenkomst voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, beheerst worden door het Belgische recht.

Wanneer geen bepaling van dwingend recht de bevoegde rechter aanwijst, zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel bevoegd voor de beslechting van geschillen omtrent de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden

18 – Slotbepalingen      

Wij kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst.

De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen.

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

(* = schrappen wat niet past)

Aan

4Anim-all, Sint-Pieterstraat 38, 9870 Zulte, België

E-mail: info@natuurlijkehondenkussens.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

...

-

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

...

-

Naam van de consument(en)

...

-

Adres van de consument(en)

...

-

Datum

...

-

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

...